در حال بارگذاری ...
شنبه 4 فروردین 1397
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
این آموزشکده دارای دو رشنته مکانیک خودرو و متالوژی میباشد و از میان دانش آموزان مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش دانشجو می پذیرد
تاریخ انتشار :
دوشنبه 19 مهر 1395